اصول حرفه ای خدمات مهندسی مدیریت ایمنی و کیفیت ساخت

مکان
خیابان قصردشت - نبش قم آباد
مرکز آموزش های آزاد و تخصصی دانشگاه شیراز
9175124120
36293825
@shirazutc_nezam

ردیف

مدرس

تاریخ برگزاری

ساعت برگزاری

تاریخ آزمون

1

مهندس مسعود صفا

96/09/23

9-13

96/10/02
ساعت 12 ظهر

2

96/09/23

15-19

3

96/09/24

9-13

4

96/09/24

15-19


هنوز ترمی برای این دوره مشخص نگردیده است